23 april 2022

Agenda 2022 en notulen 2021

Agenda 2022 en notulen 2021

Om af te drukken en te lezen

Senioren Vereniging Sambeek Secretariaat:
Onderdeel van KBO Brabant Gerrie Hooiveld-Flos
Pater Bunsstraat 2
5836 BR Sambeek
Tel. 0485-573218

Agenda

Beste leden van Senioren Vereniging Sambeek,

Het bestuur van Senioren Vereniging Sambeek nodigt U allen uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op vrijdag 13 mei 2022
in de Elsenhof te Sambeek. Aanvang: 14.00 uur.
Agenda:
1. Opening door voorzitter Gerrit Biersteker..
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2021.
3. Jaarverslag 2021 van de secretaris.
4. Jaarverslag 2021 van de penningmeester.
Voorstel voor contributieverhoging in 2023.
5. Verslag door – en benoeming van de kascontrole commissie.
6. Bestuursverkiezing:
Er zijn geen bestuursleden aftredend.
7. Huldiging jubilarissen i.v.m. het 25 jarig lidmaatschap van:
– Mevr. Nelly Franssen
– De Heer Gerrit Hendriks
– Mevr. Dien Holtmeulen
– De Heer Bert Holtmeulen
– Mevr. Mini Philipse
8. Informatie over het project: “SLEUTEL TOT LANGER THUIS” .
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting
Korte pauze.
Na de pauze volgt een “luchtig” en ontspannen programma , dat verzorgd zal worden
door de ras entertainer / conferencier Hans Verbaarschot uit Deurne.
Hij zal er ongetwijfeld voor zorgen dat uw lachspieren deze middag intensief
gemasseerd zullen worden!!
Het bestuur hoopt vele leden op deze bijeenkomst te kunnen begroeten.
Namens het bestuur,
Gerrie Hooiveld, secr.
Senioren Vereniging Sambeek Secretariaat:
Onderdeel van KBO Brabant Gerrie Hooiveld-Flos
Pater Bunsstraat 2
5836 BR Sambeek
Tel. 0485-573218

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 26 oktober 2021

1. Voorzitter Gerrit Biersteker opent de Algemene Ledenvergadering en zegt blij
verheugd te zijn met zo’n grote opkomst. Naderhand wijst de presentielijst uit, dat er
81 leden (inclusief bestuur) aanwezig zijn. Gerrit attendeert op het feit dat de S.V. al
2 keer een geplande Algemene Ledenvergadering heeft moeten uitstellen vanwege
corona. Omdat we blij zijn elkaar weer te kunnen ontmoeten heeft het bestuur gezorgd
voor vlaai bij de koffie. Het is de eerste keer dat de bestuursleden in de vernieuwde
samenstelling “acte de préséance” geven; daarom stelt Gerrit alle bestuursleden even
voor.
2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019 hebben alle leden
in 2020 ontvangen. Deze zijn op onze website ( www.sv-sambeek.nl) geplaatst opdat
alle leden deze opnieuw konden inzien. Hierover zijn geen opmerkingen. Ook over
het op de website geplaatste jaarverslag van 2019 zijn geen opmerkingen.
3. De secretaris leest het jaarverslag van 2020 voor. Niemand heeft op- of aanmerkingen
hierover. Alle verslagen zijn bij deze goedgekeurd.
I.v.m. het annuleren van de afgelopen jaarvergaderingen leest de secretaris uit respect
voor alle overleden leden en uit betrokkenheid met de nabestaanden, de namen voor
van de leden die ons vanaf 2019 zijn ontvallen.
Dat zijn in 2019: Mevr. Jo Hendriks v.d. Ven 89 jaar; Mevr. Piety Poorts 82 jaar; De
heer Martin van Amstel 89 jaar; de heer Wim Ebben 69 jaar; Mevr. Hanna Philipse 84
jaar; Mevr. Riek Moors 87 jaar; Mevr. Nelly Zeegers 84 jaar; De heer Emile van
Stokkum 91 jaar.
Dat zijn in 2020: de heer Sil v.d. Brand 76 jaar; mevr. Ria van Ham 88 jaar; De heer
Ruud Kooijmans 76 jaar; Mevr. Truus Sieben 86 jaar; Mevr. Nettie Versleijen 83 jaar;
Mevr. Franca Derks 66 jaar; De heer Johan Nijhoff 78 jaar; de Heer Adriaan Stevens
88 jaar.
Dat zijn in 2021: Mevr. Riek Bartels 91 jaar; Mevr. Truus de Bruyn 83 jaar; Mevr.
Corrie Jacobs 69 jaar; De heer Ben Wigman 83 jaar; Mevrouw Annie Janssen 89 jaar;
Mevr. Nelly van de Loo 86 jaar.
Alle aanwezigen worden verzocht om te gaan staan en 1 minuut stilte in acht te nemen
om de overleden leden te gedenken..
4. Penningmeester Ruud van Bree presenteert via de beamer het financieel jaarverslag
van 2019 en vervolgens van 2020. Ruud geeft uitleg bij de diverse posten.
Eindresultaten: het jaar 2019 werd met een negatief resultaat van 86,68 euro
afgesloten. Het jaar 2020 werd met een positief resultaat van 221,90 euro afgesloten.
Eugene v.d. Putten vraagt nadere uitleg bij de post contributie.
Dinie Kooijmans maakt een opmerking over de post reserve. De penningmeester geeft
toelichting hierop. Tevens geeft hij aan dat leden, die inzage willen hebben in de
financiën van de vereniging bij hem welkom zijn. Er zijn verder geen vragen
5. De kascontrolekommissie over het jaar 2020 bestaat uit de heer Jan van Dijk en mevr.
Wil vd Broek. Laatstgenoemde moest zich statutair terugtrekken omdat zij zitting
heeft genomen in het bestuur. Als plaatsvervanger is de heer Henk Peters aangewezen.
Vanwege ziekte van Jan van Dijk doet hij het woord namens de commissie. Henk
rapporteert aan de vergadering dat zij beide de financiële boekhouding hebben
doorgenomen en dat alles er correct uitzag. Zij hebben geen onregelmatigheden
aangetroffen. Daarom verzoekt hij de vergadering de penningmeester decharge te
verlenen. De leden bedanken de penningmeester met luid applaus. Als nieuwe leden
voor de kascommissie over het jaar 2021 worden aangesteld : Mevr. Diny Kooijmans
en de heer Jan Hooiveld.
6. De voorzitter legt uit, dat er dit jaar geen bestuursleden aftredend zijn. Hij komt nog
even terug op de verkiezing van de 3 nieuwe bestuursleden. Door corona en het
vervallen van de jaarvergadering zijn overeenkomstig de wettige regels alle leden
benaderd om schriftelijk te stemmen in juni 2020. Het resultaat hiervan was dat alle
drie de bestuursleden zo goed als unaniem zijn gekozen : Ruud van Bree in de functie
van penningmeester; Wil vd Broek in de functie van algemeen bestuurslid; en Gerrit
Biersteker in de functie van voorzitter.
7. Vervolgens wordt afscheid genomen van de 3 bestuursleden : Henny Hermens; Jan
Derikx en Ruud Kooijmans (postuum). Wilma richt een dankwoord tot Henny
Hermens en Gerrie spreekt een dankwoord uit aan Jan Derikx en een postuum
dankwoord voor het in 2020 overleden bestuurslid Ruud Kooijmans. Onder luid
applaus van de aanwezige leden krijgen Henny en Jan, en -in plaats van Ruud- zijn
echtgenote Diny , een mooie bos bloemen en een kadobon overhandigd.
8. Mededelingen:
De voorzitter leest de berichten van verhindering voor van:
Truus en Piet Kuster; Gerda en Wim Bongarts; Toos en Wim Buurman; Mini
Philipsen; Annie en Piet Logtens; Jan en Ria Arts; Kees van Ham; Toos en Sjaak
Pelzer; Jan van Dijk en Ellie en Anton Hafmans.
Verdere mededelingen:
– de komende themamiddag van 16 november a.s. zal gaan over “Samen sterk ouder
worden in Sambeek”; en is een vervolg op de eerdere bijeenkomsten in 2018 in de
Weijer te Boxmeer. De voorzitter beveelt deze thema middag van harte aan.
– Ook de kerstbijeenkomst staat inmiddels vast en vindt plaats op 15 december. We
hebben dan een mooi programma, maar houden dit nog even geheim!
– De SWOGB is – als opvolger van Jan Derikx- op zoek naar een contactpersoon voor
de activiteiten in Sambeek die onder de koepel van deze stichting plaatsvinden. Evt.
belangstellenden kunnen zich melden bij Gerrit.
– Achter in de zaal liggen 2 stapels met boekjes die de aanwezigen gratis kunnen
meenemen. Het betreft het boekje “KIJK” uitgegeven door de gemeente Boxmeer
i.v.m. het dementievriendelijk maken van de gemeente. Ook ligt er een kunstbrochure
van de Stichting Museumbus.
– Gerrit attendeert op de website van de Senioren Vereniging die nu beheerd wordt
door Piet Koeken. Hij raadt de leden met klem aan hier eens vaker op te kijken.
– De tijd na de pauze zal ingevuld worden door “Sambeeks Heem”. Zij vragen de
medewerking van de aanwezigen om personen te benoemen die op oude foto’s staan.
9. Rondvraag:
* De Heer Jan van Haare organiseert de wekelijkse fietstochten en zegt het jammer te
vinden dat veel aktiviteiten van de Sen. Ver. op de dinsdag plaatsvinden. Voorzitter:
dit is idd jammer en het standpunt van de heer van Haare is bij het bestuur bekend.
Echter het bestuur is ook afhankelijk van de mogelijkheden van de Elsenhof ivm een
zeer intensieve bezetting van deze voorziening.
 De heer Henk Peters vraagt aandacht voor het feit dat ivm de geplande
veranderingen van het sportpark in Den Urling, ook de jeu de boules banen die
intensief worden gebruikt door de leden, zullen verdwijnen. Hij informeert naar de
mogelijkheden voor de aanleg van een “indoor” jeu de boules baan. Voorzitter: dit is
bij het bestuur bekend en ook al onderwerp van gesprek geweest in het contact met
de stuurgroep van het MFC. Ook is dit onlangs besproken in een overleg met het
bestuur van de SWOGB. Dit blijft een aandachtspunt.
 De heer Jan van Haare attendeert de aanwezige leden er nogmaals op dat er iedere
dinsdagmiddag een fietsactiviteit is. Vertrek om 13.30 uur vanaf het Pastoor de
Vochtplein. Voorkeur: fietsen met electrische ondersteuning
10 Met dank voor de inbreng van iedereen sluit de voorzitter de vergadering en kondigt
de pauze aan.
Na de pauze worden door bestuursleden van Sambeeks Heem oude foto’s getoond via
de beamer. Ook worden er foto’s op de tafels gelegd. Deze geven aanleiding tot het
ophalen van vele herinneringen. Het eindresultaat is, dat de meeste personen op de
verspreide foto’s herkend worden. Dit tot grote vreugde van de Heemkunde Kring!!
Sambeek 26 oktober 2021
Notulist: Gerrie Hooiveld.